Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Wie zijn wij

Kinderen kennen elkaar goed en komen elkaar ook buiten de school vaak tegen bij sportclubs, scouting en activiteiten in de omgeving. Daarom wordt onze school ook wel gezien als de spil van het dorp. Het ‘samen’ gevoel is dan ook heel groot op onze school.

Antonius is een veilige school. De betrokkenheid van ouders is groot. Termen die bij onze school passen: vriendelijk, open, respectvol, betrokken, kindgericht en korte lijnen in de driehoek onderwijsteam, leerlingen en ouders.

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen aan te sporen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We willen kinderen vleugels geven om de wereld te ontdekken; met het idee dat ‘als je naar de rand van het nest wordt geduwd, je ontdekt dat je vleugels hebt’.

Om een goed beeld te krijgen van onze school,  Filmpje van onze school

Wist u dat we

  • een voorbeeld willen zijn in onze regio hoe Leren Zichtbaar Maken in de groepen en de school praktisch worden uitgevoerd? De kinderen, ouders en leerkrachten spreken dezelfde leertaal van Leren Zichtbaar Maken.
  • ons lesprogramma ons er meer op gaan richten dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving? We bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.
  • onze leerlingen op eigen niveau – op het gebied van rekenen en spelling – leren laten werken, onafhankelijk van tijd en plaats, met behulp van ICT (gepersonaliseerd leren). De kinderen werken op een eigen chromebook aan de verwerking van spelling en rekenen.
  • ons nog meer gaan richten op effectieve verbindingen? In onze combinatiegroepen leggen leerkrachten, vanuit leerlijnen en sturend op tussendoelen, effectief verbindingen tussen jaargroepen en vakken en komen zo tot effectieve instructies (Kansrijk Combineren).
  • De verrijkingsklas voortgezet wordt? Van groep 1 t/m 8 is er een aanbod en uitdaging voor cognitief meer begaafde leerlingen.

Leren Zichtbaar Maken

Binnen ons cluster zijn wij als professionals bezig met de vraag wat helpt bij het leren. Daarom werken we vanuit de inzichten en uitgangspunten van Leren Zichtbaar Maken (LZM), gebaseerd op de theorie van de onderwijskundige John Hattie. Onze ambitie is: het aanspreken van kinderen op hun eigen(zorg)niveau. Met behulp van ‘Leren Zichtbaar Maken’ wordt het eigen leren van leerlingen bevorderd. In de groepen wordt de focus gelegd op de metacognitieve vaardigheden. We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van bewustwording en eigenaarschap in het leerproces van de leerlingen. Daarnaast streven wij naar het aanbieden van een gezamenlijke leertaal. Met deze leertaal bedoelen we: inzet van Leerkrachten (metacognitieve vaardigheden), leerkuil, feedback, succescriteria, vaste- en groeimindset en eigenaarschap.